Algemeen

Opbrengsten van toekomstige zonneparken moeten lokaal terecht komen

Pekela- De Coöperatie Pekela Duurzaam (CPD) is van mening dat de opbrengsten van toekomstige zonneparken in de gemeente niet buiten de regio of bij buitenlandse investeerders terecht moeten komen.

- advertentie - 

Om dit te bereiken verwijst de coöperatie naar het landelijke klimaatakkoord waarin wordt gesteld dat omgeving en marktpartijen gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van energieparken, waarbij wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving.

In het geval van Pekela zou volgens CPD daarbij gebruik kunnen worden gemaakt van de professionele coöperatieve ontwikkelaar Bronnen Van Ons. Duurzaam Pekela zegt dat genoemde instantie mogelijk projecten kan realiseren met 100 procent lokaal eigenaarschap.

Pekela Duurzaam heeft bij de gemeente Pekela haar zienswijze inzake het concept Zonnevisie Pekela ingediend. Daarin doet zij de gemeente ongevraagd tips en adviezen aan de hand hoe met de inrichting van zonne- en eventueel windparken in Pekela het best kan worden gehandeld. Het college komt zelf in april met een definitieve visie.

Permanente houtige gewassen
CPD stelt voor zonneparken in Pekela in te kleden met permanente houtige gewassen aan de zicht- en passeerzijdes. Met streekeigen beplanting als hazelaar, meidoorn en lijsterbes die tevens interessant zijn voor vogels en insecten. In de aanplant kunnen extra functies worden meegenomen zoals biomassa, hakhout en klein fruit productie. Tussen de stellingen liggende stroken kunnen worden ingezaaid met akkerrandgewas. Eveneens ten gunste van vliegende dieren. Waar mogelijk moeten natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Pekela zou de zonneparkplannen moeten laten aansluiten bij het onlangs landelijk gelanceerde Deltaplan Herstel Biodiversiteit.

Dit plan richt zich op landgebruik en bodemverbetering. CPD wijst in haar zienswijze tevens op de kansen voor lokale werkgelegenheid. Aanleg en onderhoud van zonneparken (centrales) bieden volgens de coöperatie mogelijkheden voor laag geschoold personeel om met korte opleidingen diverse werkzaamheden te verrichten. Te denken valt aan de installatie van panelen, het reinigen van de zonnecellen, aanleg en beheer van de groenstroken, reparatiewerkzaamheden en beveiligingstaken. CPD denkt hierbij aan de inschakeling van het werkvoorzieningsschap Afeer.

Creëren van draagvlak
Pekela Duurzaam benadrukt het creëren van draagvlak vanaf het begin van de zonneparkplannen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de direct omwonenden. Tevens moet deze groep inspraak krijgen over de invulling.

Pekela wil de komende jaren 150 hectare beschikbaar stellen voor het creëren van zonnecentrales. CPD pleit ervoor om in de gemeente eerst alle geschikte en beschikbare daken met panelen te beleggen. Daarna kunnen zonneparken worden gebouwd op industrieterreinen en verweesde gronden, waarna als laatste landbouwgronden kunnen worden gebruikt.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close