Disclaimer

Disclaimer voor www.PekelaNu.nl

Algemeen
PekelaNu.nl verleent u hierbij toegang tot de website www.PekelaNu.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. PekelaNu.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
PekelaNu.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PekelaNu.nl.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PekelaNu.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PekelaNu.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PekelaNu.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van bovengenoemde zal PekelaNu.nl per overtreding €150,- (excl. btw) in rekening brengen.

Aangeleverd materiaal
Indien derden materiaal wat bestaat uit bijvoorbeeld teksten, foto’s en video’s aanleveren/overdragen aan PekelaNu.nl ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot eigendommen en copyright bij de persoon die het materiaal aanlevert. PekelaNu.nl behoudt zich daarbij het recht dat er materiaal wat door derden aangeleverd is gepubliceerd kan worden waarbij er sprake is van een eigendom of dat er copyright op berust.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

- advertentie - 
Back to top button
Close