Algemene voorwaarden

Adverteerders:

 1. Definities

1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet met tussenkomst van een derde (reclame- of mediabureau), met OldambtNu.nl de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het uitzenden van een of meer reclame-uitingen en/of tot het plaatsen van de advertenties bij concessiegevers. 1.2. Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen OldambtNu.nl en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan. 1.3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat met OldambtNu.nl. 1.4. Reclame- en/of mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van de opdrachtgever, hetzij op eigen naam, overeenkomsten aangaat met OldambtNu.nl respectievelijk advertentieruimte inkoopt bij OldambtNu.nl. 1.5. Concessiegever: de derde die aan  OldambtNu.nl de rechten verleent advertentieruimte ter beschikking te stellen, middels digitale netwerken, ten behoeve van de opdrachtgever. 1.6. Advertentieruime: een digitaal medium, waaraan of via welke reclame-uitingen worden getoond en/of ten gehore worden gebracht. 1.7. Reclame-uiting: een commercial of advertentie die de opdrachtgever wil vertonen volgens een overeengekomen uitzendschema.

 1. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen OldambtNu.nl  en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 2.2. OldambtNu.nl wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor OldambtNu.nl voor het aangaan van de overeenkomst.

 1. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Opdrachtbevestigingen zijn opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 3.3. Opdrachten zijn door de opdrachtgever mondeling en/of schriftelijk tot stand gekomen .

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. OldambtNu.nl zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen. 4.2. Als de ter beschikking gestelde advertentieruimten afwijken van de in de overeenkomst opgenomen advertentieruimten en deze afwijking minder dan 10% is, geldt dat de overeenkomst gehandhaafd blijft. Is de afwijking 10% of meer dan treden OldambtNu.nl en de opdrachtgever in overleg/onderhandeling over een plaatsing van de opdracht. 4.3. Bij niet-tijdige uitvoering zal de opdrachtgever OldambtNu.nl binnen twee weken schriftelijk in gebreke stellen.

 1. Aanleveren en inhoud van reclame-uiting

5.1. De opdrachtgever staat er voor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/of specificaties. 5.2. De opdrachtgever dient de tijdelijke of blijvende verwijdering van de reclame-uiting in het belang van de concessiehouder steeds te gedogen. 5.3. Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor OldambtNu.nl onverminderd haar recht op de overeengekomen prijs.

 1. Betaling

6.1 De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 14 dagen na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is de afnemer een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.  In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door afnemer gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.   6.2 Indien afnemer niet binnen 60 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan het Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van afnemer. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van OldambtNu.nl  om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt. Indien OldambtNu.nl haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is afnemer gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht,

ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door OldambtNu.nl is ingeroepen, respectievelijk door afnemer incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door afnemer verschuldigd zijn.

  1. Duur en beëindiging.
   Opdrachtgever kent, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  2. Overmacht

8.1. Tekortkomingen door OldambtNu.nl in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere de overmacht van concessiegever, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove schuld van hulppersonen worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan OldambtNu.nl toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. OldambtNu.nl is niet aansprakelijk voor: Fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan. 9.2. OldambtNu.nl is niet aansprakelijk voor: Fouten of tekortkomingen veroorzaakt door de concessiegever. 9.3. OldambtNu.nl is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare directe schade met een maximum van het verschuldigde bedrag van de overeenkomst. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten door de opdrachtgever, verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.

 1. Toepasselijk recht

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2. Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst worden beslecht door bevoegde rechter te Groningen.

- advertentie - 
Back to top button
Close